Læs herunder om hvilke etiske retningslinjer psykologer er underlagt og om dine muligheder, hvis du ønsker at klage over en psykolog - det kan være ret kompliceret at finde ud af

ETISKE PRINCIPPER FOR NORDISKE PSYKOLOGER

Psykologer er underlagt en række etiske retningslinjer i deres arbejde, der bla. skal sikre klienten, at psykologen optræder professionelt.

Som psykologer er man omfattet af psykolognævnets regler under Socialministeriet og de fælles Etiske Principper For Nordiske Psykologer under Dansk Psykolog Forenings etiske regelsæt.

Dette indebærer:

Respekt: Psykologen skal vise respekt for ethvert menneskes rettigheder, værdighed og integritet og arbejde for at fremme udviklingen heraf. Psykologen skal respektere individets ret til privatliv, fortrolighed, selvbestemmelse og autonomi

Fortrolighed og tavshedspligt: Psykologen skal respektere den enkeltes ret til fortrolighed ved at iagttage tavshed om det, som erfares om klienter og andre under udøvelsen af professionen. Der gøres en undtagelse fra tavshedspligten, dersom der foreligger åbenbar fare for klienten eller andre. Psykologen kan også i henhold til lovgivningen være forpligtet til at videregive oplysninger og underretter derfor klienten om de begrænsninger i tavshedspligten, der følger af lovgivningen.

Informeret samtykke og valgfrihed: Psykologen skal gøre informeret samtykke mulig ved at informere klienten om planlagte initiativer, og psykologen skal løbende drøfte sine handlinger og de sandsynlige følger heraf med klienten, så denne har et grundlag for at vælge, om han/hun vil deltage eller ikke. Hvis en klient er mindreårig eller undergivet værge/formynder, indhentes informeret samtykke under behørigt hensyn til de berørte personers selvstændighed.

Selvbestemmelse Psykologen skal sørge for at sikre maksimal autonomi og selvbestemmelse for klienten, herunder retten til at påbegynde og afslutte den professionelle relation. I arbejde med børn, personer underlagt lovhjemlet tvang eller i pressede akutte situationer kan, under hensyntagen til gældende lovgivning, frivillighedsprincippet fraviges. Dog skal det pointeres, at en samarbejdsrelation også skal tilstræbes her.

Kompetence Psykologen bestræber sig på at udvikle og opretholde højt fagligt kvalifikationsniveau i sit arbejde. Psykologen tilstræber bevidsthed om sine faglige og menneskelige stærke og svage sider, således at psykologen realistisk kan vurdere, med hvilken kompetence han/hun kan påtage sig opgaver. Psykologen påtager sig kun de opgaver, tilbyder kun de ydelser og bruger kun de metoder, som han/hun er kvalificeret til i kraft af uddannelse, træning og erfaring

Du kan læse mere om Etiske Principper For Nordiske Psykologer her

 

KLAGEMULIGHEDER?

Hvis du ønsker at klage over en psykolog, afhænger det bla. af psykologens uddannelse og ansættelsesforhold, hvor du skal henvende dig.

Klager over autoriserede psykologer behandles i Psykolognævnet (ansatte i sundhedsvæsenet dog i Patientombuddet).

Klager over ikke-autoriserede psykologer ansat i sundhedsvæsenet behandles i Sundhedsstyrelsen.

Klager over ikke-autoriserede psykologer samt kollegiale klager behandles i Dansk Psykolog Forenings etiknævn.

Klager over ikke-psykologer, der kalder sig psykologer, behandles i Socialministeriet.

 

 

NYTTIGE LINKS TIL KLAGEINSTANSER

Det Sociale Nævn

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

Psykolognævnet

Patientforsikringen

Dansk Psykolog Forenings Etiknævn

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.